بزرگداشت مقام علمی نجیب مایل هروی

میراث مکتوب - گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت پژوهشی دانشکدۀ ادبیات بزرگداشت مقام علمی نجیب مایل هروی را برگزار می کند.

در این نشست دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر سلمان ساکت سخنرانی خواهند کرد.

این نشست یکشنبه 6 آبان ساعت 10 در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ، تالار فردوسی برگزار خواهد شد.

دربارۀ زندگی و خدمات علمی نجیب مایل هروی بیشتر بدانید/ اینجا