انتشار شمارۀ 43 ترجمان وحی

میراث مکتوب - نشریۀ ترجمان وحی، (سال بیست و دوم، شمارۀ اول، پیاپی چهل و سه، 1397) منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره از ترجمان وحی به شرح زیر است:

بررسی ترجمۀ قرآن آقای حسین استادولی (قسمت دوم)/ نادعلی عاشوری تلوکی

ترجمه های انگلیسی قرآن به دست زنان؛ چالش های «توازن جنسیت» در زبان/ ریم هاسن/ برگردان: سیده زهرا مبلغ

بررسی صنعت تضمین در سیزده آیه از قرآن کریم در ترجمه های معاصر/ جواد نصیری وطن/ غلامرضا رئیسیان

آگاهی و گواهی: یک معنای خاص از واژۀ قرآنی «شهید»/ سید محمد عمادی حائری

بررسی و نقد ترجمۀ آیۀ 260 سورۀ بقره با رویکرد معنا شناختی/ زینب روستایی/ ام لیلا شفیعی

افعال تکامد نقد و بررسی ترجمه ها (مطالعۀ موردی ده فعل الفبایی قرآن)/ مجید صادقی مزیدی/ صدیقه احمری صادقیه

قرآن «خراسان دختر نیشابور» با ترجمۀ فارسی از قرن پنجم هجری: بخش دوم: بررسی نسخۀ 2002 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی/ مرتضی کریمی نیا

پاسخی به نقد آقای حسین استادولی بر ترجمۀ آقای یحیی یثربی/ یحیی یثربی

اخبار ترجمه

ترجمۀ قرآن به زبان رواندایی

ترجمۀ قرآن به زبان بلتی

ترجمۀ قرآن به زبان ایسلندی

آشنایی با سیر ترجمه های قرآن در جهان (به کوشش: محمد نقدی)

خلاصۀ مقالات به زبان عربی/ محمدعلی تبریزیان

خلاصۀ مقالات به زبان انگلیسی/ سید علی قلی قرایی

مدیرمسئول و سردبیر: محمد نقدی