نگاهی نو به رسالۀ «علة خلق الکافر» شیخ حر عاملی

میراث مکتوب - شیخ حر عاملی (1104 – 1033 ق) که یکی از نامداران در عرصۀ علم و حدیث و فقاهت است، در کتاب «خلق الکافر و مایناسبه» که پیش از این با عنوان «خلق کافر» چاپ شده است، به موضوع چرایی خلقت کفار پرداخته است.

در این کتاب ارزشمند از سویی به شرح روایات جبر و اختیار پرداخته و به شبهات حول این مسئله پاسخ داده و از سویی دیگر برخی از روایات طینت و مسائلی مانند قضا و قدر ارادۀ الهی را مطرح کرده و به رد و پاسخ به شبهات حول آن پرداخته است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ عبدالهادی سجاد محمودی که در نشریۀ میراث شهاب، سال بیست و سوم، شمارۀ 4، پیاپی 90 (زمستان 1396) منتشر شده است اینجا بخوانید.