رساله در بیان حدیث «یملا الارض قسطاً و عدلاً ...»

میراث مکتوب - نگارنده متن رساله ای خطی شیعی فارسی دربارۀ امام مهدی علیه السلام را مؤلف آن ناشناخته است، آورده است.

وی تأکید می کند که توقیت، یعنی تعیین زمان ظهور امام مهدی علیه السلام ممکن نیست. مؤلف رساله همچنین دیدگاه های عرفانی به ویژه دیدگاه های ابن عربی را نقد می کند.

متن کامل این مقاله به قلم احمد رنجبری حیدرباغی که در نشریۀ میراث شهاب (سال بیست و سوم، شمارۀ 90، زمستان 1396) منتشر شده است اینجا بخوانید.