هشتادمین نشست ماهانۀ فرهنگستان برگزار می‌شود

میراث مکتوب - دوشنبه، بیست و هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۷، هشتادمین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. در این نشست آقای دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «تحلیلی دیگر از منشأ پیدایش ساخت کُنایی (ارگتیو) در زبان‌های ایرانی» سخنرانی خواهد کرد.

هشتادمین نشست ماهانۀ فرهنگستان از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۱۵ روز دوشنبه، بیست و هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۷، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. شرکت در این سلسله نشست‌ها برای عموم آزاد است.

این نشست به نشانی تهران، بزرگراه شهید حقانی، خروجی کتابخانۀ ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طبقۀ سوم برگزار خواهد شد.