میراث شهاب در گام 91

میراث مکتوب - شمارۀ 91 میراث شهاب فصل‌نامۀ تخصصی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، سال 24، بهار 97 منتشر شد.

فهرست مقالات به این قرار است:

نامه‌های نویافته/ سیدمحمود مرعشی نجفی

ملاحظات و تصحیحات (4)/ محمدکاظم رحمتی

نویافته‌هایی از تاریخ و میراث (2)/ احمد خامه‌یار

نگارنده نخبة الرغائب للذاهب و الآئب کیست؟/ محمدعلی عیوضی

تحلیل و بررسی ساختار قصیده مدحیۀ چهارده معصوم (ع) و واکاوی صحت انتساب/ ابوالفضل مرادی (راستا)

بررسی دیوان میرزا نصرالله صدرالممالک اردبیلی/ سیدعلی ملکوتی

در رثای نسخه‌های مقتول، مجروح و مهجور (1)/ ابوالفضل حافظیان بابلی

بررسی زندگی‌نامه و آثار محمد شفیع و محمدمهدی استرآبادی/ علی قنبریان، علیرضا لیاقتی

قصیده التجائیه/ تصحیح سید جعفر حسینی اشکوری

میدان نو قم (میدان شهید مطهری)؛ از دیرینه زمان تا این دوران/ سید محسن محسنی

منبع: بساتین