تقویم ایرانی و عربی به روایت آنانیا شیراکن، مورخ ارمنی قرن اول هجری

میراث مکتوب- مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، نشست «تقویم ایرانی و عربی به روایت آنانیا شیراکی، مورخ ارمنی قرن اول هجری» را به سخنرانی دکتر گریگور بروتیان از رصدخانۀ بیوراکان ارمنستان برگزار می کنند. زمان این نشست چهارشنبه 7 آذر 1397، ساعت 15 و مکان آن در پژوهشکدۀ تاریخ علم واقع در تهران- خیابان انقلاب – خیابان قدس- کوچۀ فرهنگی (بهنام سابق)- پلاک 23- طبقۀ پنجم است. ورود برای عموم آزاد است.