آستر جلد لاکی دستنویسی از دیوان حافظ نسخه...

شیوه تهیه آستر بسیاری از جلدها تناسبی با گونه و جنس ابره آن‌ها دارد چنانکه برای آستر جلدهای لاکی از نقاشی زیرلاکی استفاده می‌کردند. نقاشی‌های آستر این جلدها عموماً شامل نقش گل نرگس و گاهی گل زنبق بوده است اما نمونه‌هایی از ترسیم گل و مرغ یا ترسیم مناظر و پیکرنگاری در آستر جلدهای لاکی دیده می‌شود. نمونه‌ای که می‌بینیم در شمار نمونه‌های اصیل جلدهای کشمیری است که در آستر آن از همین شیوه استفاده شده است.