بیش از هزار نسخۀ خطی دربارۀ «شهید اول» در آستان ‌قدس ‌رضوی

میراث مکتوب - سیدمحمدرضا فاضل هاشمی، کارشناس‌ مسئول مخزن بخش مخطوطات کتابخانۀ مرکزی آستان ‌قدس ‌رضوی اعلام کرد که حدود یک‌هزار و 70 نسخه خطی و چاپ سنگی ارزشمند با موضوع «شهید اول» در مخزن کتاب‌های خطی و چاپ سنگی کتابخانۀ مرکزی آستان‌ قدس ‌رضوی نگهداری می‌شود که قدمت بسیاری از نسخه‌ها به قرن نهم هجری می‌رسد. 

به گفتۀ روابط ‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس ‌رضوی؛ کارشناس‌ مسئول مخزن بخش مخطوطات کتابخانۀ مرکزی آستان ‌قدس ‌رضوی با اشاره به نسخه‌هایی ماندگار از محمدبن مکی با عنوان «اللعمه الدمشقیه»، اظهار کرد: این کتاب، معروف‌ترین کتاب شیخ است که دربردارندۀ تمام باب‌های فقهی به‌صورت ایجاز بوده و در آن استدلال‌های زیادی بکار رفته است و نسخۀ آستان قدس که وقفی ابن خاتون عاملی است، در سال 849 قمری به قلم «ابراهیم‌بن علی کشدیش» بر کاغذ نخودی آهارمهره حنایی تحریر شده و برخی اوراق دارای حاشیه بوده و جلد آن، تیماج قهوه‌ای سوخته است.  

وی افزود: دو نسخۀ نفیس دیگر از این اثر، یکی به کتابت سال 860 قمری بر کاغذ نخودی، عناوین به شنگرف، برخی اوراق دارای حواشی و جلد نسخه، تیماج عنابی ضربی مزین به ترنج و سرترنج است؛ نسخۀ دیگر، در سال 960 قمری بر کاغذ فرنگی نباتی به قلم «احمدبن ماجد» به خط نسخ 13 سطری کتابت شده، عناوین به سیاهی و شنگرف و جلد آن، تیماج تریاکی است.

کارشناس‌مسئول مخزن بخش مخطوطات کتابخانۀ مرکزی آستان ‌قدس ‌رضوی، درباره «القواعد والفوائد»، ادامه داد: این نسخه، در سال 850 قمری به قلم «محمدبن احمدبن زکی» بر کاغذ نخودی کتابت شده و جلد آن، تیماج مشکی ضربی با نقش ترنج و سرترنج است.

فاضل هاشمی با اشاره به برخی دیگر از آثار محمدبن مکی، گفت: «ذکری الشیعه فی احکام الشریعه» به کتابت سال 894 قمری، «شرح الألفیه» به کتابت قرن نهم قمری، «الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه» به کتابت 836 و 822 قمری و «غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد» به کتابت 802 و 847 قمری، از دیگر نسخه‌های موجود در مخزن کتاب‌های خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است.

یادآوری می‌شود که بخش مخطوطات کتابخانۀ مرکزی آستان ‌قدس ‌رضوی گنجینه‌ای ارزشمند از نسخ خطی است و بیش از 60000 نسخه (کتاب 43827، قرآن 4162، جزوۀ قرآنی 11652 و دست‌نویس 836 نسخه) در این بخش موجود و نگهداری می‌شود.