شمارۀ جدید دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد

سیزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سیزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد.

این نشریۀ علمی و فرهنگی که از شش سال و نیم پیش به این سو بصورت متناوب منتشر می‌شود، حال در سیزدهمین شمارۀ خود شامل مقالاتی از غلامحسین صدری افشار، فؤاد سزگین، ن.ل.بیگز و شمار دیگری از اندیشمندان و محققان تاریخ علم است.

دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» که به عنوان نشریۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی نیز شناخته می‌شود، به مدیرمسئولی اکبرایرانی و سردبیری محمدباقری از جمله  نشریات علمی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب است که توسط این موسسه منتشر می‌شود.

این شماره از دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» مربوط به بهار و تابستان 1397 است و طی 200 صفحه از روز شنبه، 29 دی ماه 1397 در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

علاقه مندان برای تهیۀ  دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران»  و سایر آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب می توانند با شمارۀ 66957889 و یا دورنگار 66957889 واحد توزیع و فروش و یا با رایانامۀforooshemiras@gmail.com  یا order@mirasmaktoob.ir  تماس برقرار کنند.