رساله ای از قطب رازی

میراث مکتوب- قطب الدین رازی از پژوهشگران قرن هشتم که کوتاه نوشته هایی در زمینه منطق از وی در دست است. وی افزون بر شرح مطالع الأنوار، و شرح اشارات ـ به نام محاکمات، و شرح بر شمسیه کاتبی، برخی از پژوهش های خود را در قالب رساله هائی کوتاه نگاشت ارائه نموده است. رساله تحقیق کلیات، رساله تحقیق محصورات، و رساله تحقیق دلالات از این نوع محسوب می شود.
هاشم قربانی در یادنامه استاد نورانی به تصحیح رساله اخیر همت گمارده است. این تصحیح بر اساس دو نسخه کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران با علامت (م)، و عکس مرکز احیاء قم از کتابخانه آستان قدس (با علامت آس) است.