گزارش گونه ای از كیفیت احیاء آثار عبدالقادر مراغی

میراث مکتوب- ضمیمه شماره 27 دوفصلنامه آینه میراث با عنوان « گزارش گونه ای از كیفیت احیاء آثار عبدالقادر مراغی» پژوهش و نگارش سیدعبدالرضا موسوی طبری منتشر شد.
در مقدمه این ضمیمه به قلم موسوی طبری آمده است که این مقاله یادداشتهای پراكنده ای است كه از سر تعجیل به امر دوست و برادر ارجمندم مدیر محترم مركز موسیقی حوزه هنری، جناب رضا مهدوی صورت تحریر یافته است. وی در این نوشته سعی كرده است تا همه آثار انتشار یافته مراغی را كه به اهتمام استاد فقید سید محمدتقی بینش رحمة الله تصحیح و تدوین شده، هرچند مختصر و ابتر، تا حدودی از حیث كیفیت احیای اثر و روش تحقیق و تصحیح بررسی كرده و برای خواننده علاقه مند گزارش كند.
همچنین در ادامه بررسی كار مرحوم بینش، به تصحیح مجدد جامع الالحان نیز مكرر تفأل زده تا با نقد این اثر، وضوح بیشتری به شأن و رتبه علمی ایشان بخشیده باشد.

فهرست مقالات این شماره از ضمیمه آینه میراث به شرح زیر است:


فهرست
مقدمه
مقاصدالالحان
جامع الالحان
شرح ادوار
جامع الالحان (خاتمه)
جامع الالحان (چاپ فرهنگستان هنر)
جامع الالحان، به تصحیح علی اشرف صادقی
فهلویات
كتابنامه

برای فایل پی دی اف این شمارۀ ضمیمۀ آینه میراث می توانید روی دریافت فایل کلیک کنید.