یکی از تذهیب‌های آغازین دستنویسی از خمسۀ نظامی

میراث مکتوب- یکی از تذهیب‌های آغازین دستنویسی از خمسۀ نظامی

به نشانی Add MS 25900 کتابخانة بریتانیا، مورّخ 846 ق