گزارش میراث- ویژه نامه نقد

ملاحظاتی درباره کتابشناسیِ فردوسی و شاهنامه

میراث مکتوب- در اوایل دهۀ چهل شمسی که اولیای انجمن آثار ملّی درصدد تجدید بنای آرامگاه فردوسی بودند، بر آن شدند به این مناسبت کتابهایی نیز دربارۀ فردوسی و حماسۀ ملّی ایران منتشر کنند و از همین روی از شادروان استاد ایرج افشار هم خواستند که فهرستی از مجموعۀ آثارِ چاپ شدۀ مربوط را گردآوری کند. با توجّه به سوابق، تجربیّات، اِشراف و روابط علمیِ استاد افشار از یک سو و دشواری و بزرگی این کار از سوی دیگر، بی هیچ تردیدی انتخاب انجمن آثار بهترین گزینش بود و نتیجۀ این پیشنهاد و همکاری در مرداد ماه 1347 با نام کتابشناسی فردوسی چاپ شد و توجّه و تحسینِ صاحبنظران را برانگیخت.
کتابشناسی فردوسی و شاهنامه (از آغاز نوشته های پژوهشی تا سال 1385)، گردآوری ایرج افشار، چاپ چهارم (چاپ اول ناشر)، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1390. 564 ص: 14000 تومان.

مقالۀ «ملاحظاتی دربارۀ کتابشناسیِ فردوسی و شاهنامه » نوشتۀ دکتر سجاد آیدنلو و از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است که به زودی فايل نهايي آن بر روی سایت میراث مکتوب قرار میگیرد.

برای بهره گیری از مقاله کامل روی «دریافت فایل» کلیک کنید.
دريافت فايل