مجلس «دریدن رستم جگر دیو سپید را به خنجر آبدار»

میراث مکتوب- مجلس «دریدن رستم جگر دیو سپید را به خنجر آبدار» در دستنویسی از شاهنامۀ فردوسی (نسخة MS Persian 78 مجموعۀ هوتون در کتابخانۀ دانشگاه هاروارد، مورّخ 1132 - 1134 ق به نستعلیق شیخ خلیل‌الله هفت‌قلمی).