فهرست مقالات تراثی منتشر شده در مجله «فکر و نظر»

فصلنامه «فکر و نظر» در سالِ 1960 از دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر در شهرِ عَلیگَر هندوستان به زبانِ اردو منتشر شد. این مجلّه هنوز هم منتشر می‌شود. در گذشته مقالاتِ پرمغزی از دانشمندانِ شبه‌قارّه در آن منتشر می‌شود. ویژه‌نامه‌هایِ این مجلّه هنوز هم منبعِ مهمِ تحقیقی به شمار می‌روند: مهم‌ترینِ آنها: «ویژه‌نامه نامورانِ عَلیگَر» در سه شماره؛ «ویژه‌نامه مرزا غالب دهلوی»؛ «ویژه‌نامه اقبال»؛ «ویژه‌نامه قرآن»؛ «ویژه‌نامه ساینس»؛ «ویژه‌نامه نهضتِ آزادی در سالِ 1857»؛ «ویژه‌نامه ادبیاتِ فارسی»؛ «ویژه‌نامه داستان».

در ادامه مروری می‌کنیم بر مقالات تراثی به چاپ رسیده در این مجله طی 58 سال انتشار آن:

- «دو ماخذِ قدیمی درباره حافظ شیرازی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سالِ 1960، جلد 1، شماره 1.

- «حال‌نامه بایزید انصاری»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 1.

- «مجموعه‌ای از اشعارِ فارسیِ مرزا غالب دهلوی»- مقاله‌نویس: قاضی عبدالودود، سال: 1960، جلد 1، شماره 2.

- «نگاهی به دساتیر»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1960، جلد 1، شماره 2.

- «نظراتِ یک سیّاحِ فرانسوی در قرنِ هفدهم میلادی»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 2.

- «طبقاتِ اکبری»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 2.

- «نگاهی به فرقه نقطوی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد،  سال: 1960، جلد 1، شماره 3.

- «شهادت آزاد بِلگرامی درباره فرمانی از محمود شاه تغلق»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد،  سال: 1960، جلد 1، شماره 3.

- «نهج‌البلاغة»، مقاله‌نویس: مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 3.

- «تاریخِ نادری از سلاطینِ گجرات»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1960، جلد 1، شماره 4.

- «نفائس‌المآثر»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1960، جلد 1، شماره 4.

- «دیوان نوعی خبوشانی»، مقاله‌نویس: قاضی عبدالودود،  سال: 1960، جلد 1، شماره 4.

- «عرفی شیرازی»، مقاله‌نویس: دکتر نبی هادی، سال: 1961، جلد 2، شماره1.

- «کتاب‌خانه حبیب گنج»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1961، جلد 2، شماره1.

- «عناصرِ قدیمِ ایرانی و زرتشتی در ادبیاتِ اردو»، مقاله‌نویس: دکترنذیر احمد، سال: 1961، جلد 2، شماره 2.

- «اصولِ تحقیقِ متن»- مقاله‌نویس: دکتر صلاح‌الدّین المنجد، مترجم به اردو: محمد فضل الرّحمن نَدوی، سال: 1961، جلد 2، شماره2.

«مرزا عزیز کوکا»، مقاله‌نویس: دکتر اُمّ هانی فخرالزّمان، سال: 1961، جلد 2، شماره 1.

- «مکتوباتِ شاه محب‌الله اله‌آبادی»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1961، جلد 2، شماره 2.

- «شهادتِ آزاد بِلگرامی درباره یک فرمانِ محمود شاه تغلق»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1960، جلد 1، شماره 3.

- «آداب‌المتعلّمین و طوسی»، مقاله‌نویس: مولانا امتیاز علی عرشی، سال: 1961، جلد 2، شماره 3.

- «سالِ تالیفِ چهارمقاله»، مقاله‌نویس: شَبّیر احمد خان غوری، سالِ: 1961، جلد 2، شماره 3.

- «دیوانِ حافظ»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سالِ 1961، جلد 2، شماره 3.

-  «مونس الاحرار – تالیف: احمد بن محمّد کلاتی اصفهانی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1961، جلد 2، شماره 4.

- «نگاهی تاریخی به حدیثِ لا تسبّوا الدّهر»- مقاله‌نویس: شَبّیر احمد خان غوری، سال: 1962، جلد 3، شماره 1.

- «دیوان سراجی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1962، جلد 3، شماره 1.

- «الحاق و دیوانِ انوری»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1962، جلد 3، شماره 1.

- «ذخیرة الخوانین»، مقاله‌نویس: دکتر محمّد شمعون اسرائیلی، سال: 1962، جلد 3، شماره 2.

- «چهار مقاله»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال 1962، جلد 3، شماره 2.

- «یک فرهنگِ قدیمِ فارسی: زفان گویا»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد حسن، سال: 1962، جلد 3، شماره 3.

- «سرور الصّدور و نور البدور»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1962، جلد 3، شماره 3.

- «اثراتِ صرف و نحوِ فارسی بر زبانِ اردو»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1962، جلد 3، شماره 4.

- «ترجمه کلیله و دمنه نثر در دوره سامانیان»، مقاله‌نویس: راج اَنیل پَرشاد جلیل، سال: 1962، جلد 3، شماره 4.

- «اسئله و اجوبه رشیدی»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1962، جلد 4، شماره 1.

- «شعرهایِ تازه‌ای از سلاطین و اُمرایِ مغول»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1963، جلد 4، شماره 1.

- «سعید قریشی؛ شاعری در خورِ اعتنا در عهدِ شاه‌جهان»، مقاله‌نویس: دکتر امیر حسن عابدی، سال: 1963، جلد 4، شماره 1.

- «نح‌المعانی»، مقاله‌نویس: خلیق احمد نظامی، سال: 1963، جلد 4، شماره 1.

- «ترجمه‌هایِ قدیمیِ فارسی از عوارف المعارف»، مقاله‌نویس: سخاوت مرزا، سال: 1963، جلد 4، شماره 3.

- «تکمله‌ای بر ترجمه‌هایِ قدیمیِ فارسی از عوارف‌ المعارف»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1963، جلد 4، شماره 3.

- «علومِ اسلامی در زبانِ اردو»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1963، جلد 4، شماره 4.

- «شعرهایِ ترکیِ مولانا روم»، مقاله‌نویس: دکتر اکمل ایّوبی، سال: 1964، جلد 5، شماره 1.

- «مسائلِ املایِ فارسی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1964، جلد 5، شماره 3.

- «عمید تولکی سنامی؛ شاعری برجسته در قرنِ سیزدهم»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1964، جلد 5، شماره 4.

- «هندوستان در نگاهِ قزوینی»، سیّد محمّد حسن فیصر اَمروهوی، سال: 1965، جلد 6، شماره 1.

- «مولانا حمید قلندر و برخی از معاصرینِ او»، دکتر نذیر احمد، سال: 1965، جلد 6، شماره 2.

- «مثنویِ عاشق پاشا»، دکتر اکمل ایّوبی، سال: 1965، جلد 6، شماره 2.

- «فرهنگ‌نامه قواس»، دکتر نذیر احمد، سال: 1965، جلد 6، شماره 3.

- «ارزش‌هایِ ادبی در دوره حافظ»، کبیر احمد جائسی، سال: 1965، جلد 6، شماره 3.

- «فرائدِ غیاثی و هندوستان»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1965، جلد 6، شماره 4.

- «فهرستِ مقالاتِ مجلّه فکر و نظرِ دانشگاه اسلامیِ عَلیگَر، هندوستان»، مقاله‌نویس: احتشام بن حسن، سال: 165، جلد 6، شماره 4.

- «مغنّی‌نامه»، مقاله‌نویس: دکتر خورشیدالاسلام، سال: 1966، جلد 7، شماره 1.

- «هندوستان و خاورِ دور در دوره میانی؛ از نظرِ جغرافی‌دانانِ عرب»، مقاله‌نویس: دکتر محمد ضیاء الّین علوی، سال: 1967، جلد 7، شماره 2.

- «شریف‌زاده»، مقاله‌نویس: دکتر خورشید الاسلام، سال: 1976، جلد 7، شماره 3.

- «نقدِ مثنویِ ابرِ گُهربار- تالیف: مرزا اسدالله غالب دهلوی»، مقاله‌نویس: دکتر سیّد وحید اشرف، سال: 1969، شماره 9، جلد 1.

- «فرهنگِ بلخی»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد یوسف‌الدّین احمد بلخی، سال: 1970، جلد 11، شماره 1/ شماره 2.

- «تصوّف، ماخذِ غیراسلامی و رشدِ افکار اسلامی»، مقاله‌نویس: دکتر وحید اختر، سال: 1971، جلد 12، شماره 4.

- «تلفّظِ فارسیِ امیر خسرو»، مقاله‌نویس: مولانا امتیاز علی عرشی، سال: 1972، جلد 13، شماره 1/ شماره 2.

- «هایِ مختص و مسائلِ دستوری و املاییِ مربوط به آن»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1972، جلد 13، شماره 1 / 2.

- «رموز السّالکین»، مقاله‌نویس: دکتر حسینی شاهد، سال: 1972، جلد 13، شماره 3.

- «ملک عزیزالله بسطامی؛ شاعری در دوره شاهانِ شرقی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1972، جلد 13، شماره 3.

- «مولفِ بحرِ زخّار»، مقاله‌نویس: مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محل، سال: 1972، جلد 13، شماره 4.

- «غزلیِ نایاب و تاریخی از حافظ شیرازی»، مقاله‌نویس: دکتر ماریا بلقیس، سال: 1972، جلد 13، شماره 4.

- «قدیمی‌ترین و کامل‌ترین نسخه‌خطّیِ تذکره مخزن‌الغزائب»، مقاله‌نویس: دکتر اکبر حیدری کاشمیری، سال: 1972، جلد 14، شماره 3.

- «کتاب‌خانه شرقی»، مقاله‌نویس: سیّد محمود حسن قیصر اَمروهوی، سال: 1978، جلد 15، شماره 1 و 2.

- «کتاب‌خانه اداره تحقیقاتِ اسلامی در اسلام‌آباد پاکستان»، مقاله‌نویس: سیّد فیّاض علی، سال: 1982، جلد 19، شماره 3 و 4.

- «دو نسخه‌خطّیِ نادر در طب»، مقاله‌نویس: دکتر حکیم سیّد کمال‌الدّین حسین همدانی، سال: 1984، جلد 21، شماره 3و 4.

- «علم و فرهنگ در سرزمینِ دکّن»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1989، جلد 26، شماره 1.

- «غزلی از خواجه حافظ»، مقاله‌نویس: پروفسور نبی هادی، سال: 1989، جلد 26، شماره 1.

- «آغاز و پیشرفتِ تاریخ‌نگاری در هندوستان دوره میانی؛ بررسیِ کتبِ تاریخی در قرنِ سیزدهم میلادی»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین، سال: 1989، جلد 26، شمار 1.

- «میر سیّد میر شکر»، مقاله‌نویس: دکتر کبیر احمد جائسی، سال: 1989، جلد 26، شماره 2.

- «نظامِ قدیمِ طب در عربی»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم ظل‌الرّحمان، سال: 1989، جلد 26، شماره 2.

- «خواجه شمس‌الدّین»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1989، جلد 26، شماره 3.

- « پیشرفتِ فارسی در بنگلادش از آغاز تا دوره مغول»، مقاله‌نویس: دکتر کلثوم البشر، سال: 1989، جلد 26، شماره 4.

- «نگاهی کوتاه به تالیفاتِ خواجه میردرد»، مقاله‌نویس: دکتر قاضی جمال حسین، سال: 1989، جلد 26، شماره 4.

- «تحقیق و تدوینِ نسخه‌هایِ خطّی»، مقاله‌نویس: دکتر نورالاسلام، سال: 1990، جلد 27، شماره 2.

- «پیشرفتِ فارسی در تاریخِ ادبی و اجتماعی و سیاسیِ بنگلادش»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1990، جلد 27، شماره 2.

- «مرثیه‌ای در خورِ تحقیق»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد محمّد کمال‌الدّین حسین همدانی، سال: 1990، جلد 27، شماره 4.

- «مولفِ بحرالمعانی»، مقاله‌نویس: دکتر مسعود انور علوی کاکوروی، سال: 1990، جلد 27، شماره 4.

- «جایگاهِ والایِ اُمرایِ سادات در دوره سلاطینِ مغول»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد محمّد کمال‌الدّین حسین همدانی، سال: 1991، جلد 28، شماره 3.

- « طبِ فیروزشاهی؛ نخستین کتابِ طبیِ دوره سلطنت در هندوستان»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد ظل‌الرّحمان، سال: 1992، جلد 29، شماره 2.

- «آغاز و رشدِ علومِ حکمیه در قرن‌هایِ میانی در هندوستان»، مقاله‌نویس: شَبّیر احمد خان غوری، سال: 1992، جلد 29، شماره 3.

- «آثارِ علمی در سرزمینِ بوپال هندوستان»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد ظل‌الرّحمان، سال: 1992، جلد 29، شماره 4.

- «بررسیِ معنویت در دیباچه غرة الکمال»، مقاله‌نویس: دکتر قاضی جمال حسین، سال: 1993، جلد 30، شماره 1.

- «التسویة بین الافادة و القبول شاه محب‌الله اله‌آبادی (با توضیحِ عنوان‌ها و شرح)»، مقاله‌نویس: محمّد عبدالسّلام، سال: 1993، جلد 30، شماره 1.

- «نگاهی به حافظ شیرازی»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1993، جلد 30، شماره 2.

- «نقشِ زبانِ فارسی در شهرِ دهلی»، مقاله‌نویس: دکتر محمّد اسلم خان، سال: 1993، جلد 30، شماره 3.

- «بابر، تزکِ بابری و هندوستان»، مقاله‌نویس: ضیاءالدّین اصلاحی، سال: 1993، جلد 30، شماره 4.

- «حکیم اجمل خان و کلیاتِ طب»، مقاله‌نویس: محمّد رضی الاسلام نَدوی، سال: 1994، جلد 31، شماره 1.

- «اثری برجسته به عربی در سرزمینِ بوپال هندوستان»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد ظل‌الرّحمان، سال: 1994، جلد 31، شماره 2.

- «میراثِ علمی و فرهنگیِ مسلمانان در هندوستان»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1994، جلد 31، شماره 3.

- «روابطِ بینِ یهودیانِ تازه مسلمان و صوفیان با مطالعه ماخذِ سلطنتِ دهلی»، مقاله‌نویس:  پروفسور اقتدار حسین صدیقی، سال: 1994، جلد 31، شماره 3.

- «خدماتِ فقهیِ دوره فیروزشاه»، مقاله‌نویس: دکتر ظفرالاسلام، سال: 1994، جلد 31، شماره 4.

- «مطالبی درباره نقّاشی دوره عادل شاه»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1995، جلد 32، شماره 2.

- «ترجمه فارسیِ رساله ادویه قلبیه»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد ظل‌الرّحمان، سال: 1995، جلد 32، شماره 3.

- «کتاب‌خانه آصفیه در حیدرآباد دکّن»، مقاله‌نویس: مولانا ضیاءالدّین اصلاحی، سال: 1995، جلد 32، شماره 4.

- «خدماتِ علمیِ خیرالدّین خان فاروقی گوپاموی(معرّفی نسخه‌هایِ خطی آثارِ وی)»، مقاله‌نویس: دکتر صلاح‌الدّین عمری، سال: 1996، جلد 33، شماره 1.

- «پیشرفتِ علوم پایه و علومِ عقلی در دوره فیروزشاه»، مقاله‌نویس: دکتر ظفرالاسلام، سال: 1996، جلد 33، شماره 1.

- «مقایسه بَگوَت گیتا و آثارِ اسلامی؛ بررسیِ مراة الحقائق»، مقاله‌نویس: دکتر عبیدالله فهد، سال: 1996، جلد 33، شماره 2.

- «طب در دوره فیروزشاه»، مقاله‌نویس: محمّد رضی‌الاسلام نَدوی، سال: 1996، جلد 33، شماره 3.

- «خدماتِ شاعرانِ مسلمان به هند»، مقاله‌نویس: سیّد اختیار جعفری، سال: 1996، جلد 33، شماره 4.

- «هنوستان در نگاهِ بلاذری؛ مقایسه تطبیقیِ فتوح البلدان و چچ نامه»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین صدّیقی، سال: 1997، جلد 34، شماره 1.

- «صفی بن ولی قزوینی، مولف و عالمیِ برجسته در  دوره عالم‌گیر»، مقاله‌نویس: دکتر ظفرالاسلام، سال: 1997، جلد 34، شماره 2.

- «سعیدایِ گیلانی مخاطب به بی بدل خان؛ شاعرِ مشهورِی در قرنِ 11 هجری»، مقاله‌نویس: دکتر نذیر احمد، سال: 1997، جلد 34، شماره 3.

- «فضل‌الله بن روزبهان خنجی؛ مورخ و عالمیِ مشهور در قرنِ نهم و نهم هجری»، مقاله‌نویس: پروفسور شعیب اعظمی، سال: 1997، جلد 34، شماره 3.

- «فنِ شه سواری در هندوستان قدیم و دوره میانی»، مقاله‌نویس: مولانا ضیاءالدّین اصلاحی، سال: 1997، جلد 34، شماره

- «اطبّایِ دریاباد»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد محمّد کمال الدّین حسین همدانی، سال: 1998، جلد 35، شماره 2.

- «تاج الدّین ابوبکر ایاز؛ حکمرانی علم‌پرور و کم شناخته در سرزمینِ سِند و مُلتان در قرنِ هفتم هجری»، مقاله‌نویس: سال: 1998، جلد 35، شماره 3.

- «هندوستان در نزهة الخواطر»، پروفسور راشد نَدوی، مقاله‌نویس: سال: 1998، جلد 35، شماره 3.

- «تذکره حدیقه نعمانیه؛ تذکره ضخیمی از علمایِ احناف (مرحوم مولوی سیّد ضیاءالدّین)»، مقاله‌نویس: سیّد بهاءالحق رضوی، سال: 1998، جلد 35، شماره 3.

- «فهرستِ نسخه‌هایِ خطّیِ کتاب‌خانه کوپریلی»، مقاله‌نویس: دکتر توفیق سبحانی/ ترجمه: پروفسور شعیب اعظمی»، سال: 1998، جلد 35، شماره 4.

- «بحرالفصاحت از حکیم نجم‌الغنی رامپوری»، مقاله‌نویس: دکتر ظفر احمد صدّیقی، سال: 1999، جلد 36، شماره 1.

- «علاقه سلاطین هند به قرآن»، مقاله‌نویس: دکتر ظفرالاسلام، سال: 1999، جلد 36، شماره 2.

- «پروفسور نذیر احمد و قضیه برهان قاطع و قاطعِ برهان»، مقاله‌نویس: دکتر محمّد ضیاءالدّین انصاری، سال: 1999، جلد 36، شماره 3.

- «محمّد هاشم خافی به طورِ مورّخ»، مقاله‌نویس: پروفسور محمّد عمر، سال: 1999، جلد 36، شماره 3. 

- «شفاءالملک الحاج حکی محمّد حسن قریشی و پسرانش»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد محمّد کمال‌الدّین حسین همدانی، سال: 1999، جلد 36، شماره .3

- «حکومت و شریعت در دوره سلطان غیاث‌الدّین بَلبَن»، مقاله‌نویس: دکتر ظفرالاسلام اصلاحی، سال: 2000، جلد 37، شماره 1.

- «کفایت‌التّفسیر؛ نسخه‌ نادری از تفسیرِ ابوعبدالرّحمان نیشابوری حیری»، مقاله‌نویس: پروفسور اِم.اِی.ستّار- مترجم: دکتر جمشید نَدوی، سال: 2000، جلد 37، شماره 1.

- «خان بهادر خدابخش»، مقاله‌نویس: دکتر جمشید احمد نَدوی، سال: 2000، جلد 37، شماره 2.

- «شیخ محمّد طیب عرب مکّی رام‌پوری»، مقاله‌نویس: دکتر مختارالدّین احمد، سال: 2000، جلد 37، شماره 3.

- «روابطِ طبّیِ هندوستان و ازبکستان»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد ظل‌الرّحمان، سال: 2000، جلد 37، شماره 4.

- «اقبال‌شناسی در دنیایِ عرب»، مقاله‌نویس: پروفسور محمّد اسلم اصلاحی، جلد 37، شماره 4.

- «مولّفِ کتاب سیرالاولیاء»، مقاله‌نویس: دکتر معتصم عبّاسی، سال: 2000، جلد 37، شماره 4.

- «یک تاریخ‌گو فارسی و شاعرِ اردو»، مقاله‌نویس: پروفسور سیعیدالظفّر چغتایی، سال: 2001، جلد 38، شماره 1.

- «طب و دارو در دوره امویان»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد ظل‌الرّحمان، سال: 2001، جلد 38، شماره 1.

- «املایِ قدیم و مسئله تصحیحِ متن»، مقاله‌نویس: پروفسور حنیف نقوی، سال: 2001، جلد 38، شماره 3.

- «نوّاب معتمدالدوله آغا میر: قندِ مکّرر»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد محمّد کمال‌الدّین حسین همدانی، سال: 2001، جلد 38، شماره 3.

- «اسماءالادویة- حکیم اعظم‌خان»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم ظل‌الرّحمان، سال: 2001، جلد 38، شماره 4.

- «نظراتِ برنئی- سیّاحِ فرانسوی- در قرنِ هفدهم- قند مکرّر»، مقاله‌نویس: پروفسور خلیق احمد نظامی، سال: 2002، جلد 39، شماره 2و 3.

- «فورت سینت جورج کالج»، مقاله‌نویس: علیم صبا نویدی، سال: 2002، جلد 39، شماره 2.

- «نیرنگِ تقدیر؛ مثنویِ پیاری لعل الفتی»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد انوار احمد، سال: 2002، جلد 39، شماره 3.

- «حکیم مسیح‌الدّین و اطبایِ خاندانش در دوره اکبری»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد کمال‌الدّین حسین همدانی، سال: 2002، جلد 39، شماره 3.

- «شیخ اوحدالدّین عثمانی بِلگرامی، شخصیتی برجسته در حوزه زبان  و ادبیاتِ عربی»، مقاله‌نویس: دکتر مسعود انور علوی، سال: 2002، جلد 39، شماره 4.

- «سیرالاقطاب؛ تذکره‌ای مهم از صوفیان»، مقاله‌نویس: دکتر سیّد امیر حسن عابدی، سال: 2003، جلد 40، شماره 1.

- «نسخه‌هایِ خطّی از چندین مرثیه در ذخیره مسعود حسین رضوی»، مقاله‌نویس: سیّد محمود حسن قیصر اَمروهوی، سال: 2003، جلد 40، شماره 1.

- «آثارِ علمی و عرفانی»، مقاله‌نویس: پروفسور حکیم سیّد محمّد کمال‌الدّین حسین همدانی، سال: 2003، جلد 40، شماره 1.

- «اقوال علی: ماخذی مهم برایِ سعدی»، مقاله‌نویس: سیّد محمود حسن قیصر اَمروهوی، سال: 2003، جلد 40، شماره 4.

- «خماتِ علمی و ادبی حافظ محمود شیرانی»، مقاله‌نویس: دکتر آصفه زمانی، جسال: 2004، جلد 41، شماره 1.

- «برهمن اکبرآبادی؛ شاعر و نویسنده‌ای از آگرا»، مقاله‌نویس: سیّد اختیار جعفری، سال: 2004، جلد 41، شماره 1.

- «ذوقی رام حسرت؛ شاعر فارسی گمنام»، مقاله‌نویس: دکتر عابد رضد بیدار، سال: 2004، جلد 41، شماره 2.

- «حسّان‌الهند – غلام علی آزاد بلگرامی و خدماتِ عربیِ وی در هندوستان»، مقاله‌نویس: دکتر محمّد صلاح‌الدّین عمری، سال: 2004، جلد 41، شماره 3.

- «سرپرستیِ مرثیه‌گوها در دوره معتمدالدّوله آغا میر»، مقاله‌نویس: پروفسور سیّد محمّد کمال‌الدّین همدانی، سال: 2004، جلد 41، شماره 4.

- «شاه فتح‌الله شیرازی؛ سائنس دان مشهورِ دربارِ اکبری و نخستین تهیّه کننده درسِ نظامی»، مقاله‌نویس: محمّد شمیم اختر قاسمی، سال: 2005، جلد 42، شماره 1.

- «مدرسه عظیم‌الشان و کتاب‌خانه‌هایِ محمود گاوان »، مقاله‌نویس: دکتر اِم.نسیم اعظمی، سال: 2005، جلد 42، شماره 2.

- «واقعاتِ سفرِ هندِ شیخ علی حزین »، مقاله‌نویس: ضیاء‌الدّین اصلاحی، سال: 2005، جلد 42، شماره 4.

- «هنرِ اسلامی: هنرِ خطّاطی و ایران»، مقاله‌نویس: دکتر اسماء کاظمی، سال: 2005، جلد 42، شماره 4.

- «معرّفیِ تذکره صحائف شرائف»، مقاله‌نویس: دکتر زرّین خان، سال: 2006، جلد 43، شماره 3.

- «بیاض‌هایِ آزاد بِلگرامی»، مقاله‌نویس: دکتر سیّد حسن عبّاس، سال: 2006، جلد 43، شماره 4.

- «تذکره‌‌هایِ غلام شیخ غلام مصحفی»، مقاله‌نویس: محمّد سَرور علی، سالِ 2007، جلد 44، شماره 3.

- «ربابِ رشیدی»، مقاله‌نویس: دکتر رئیس احمد نعمانی، سالِ: 2008، جلد 45، شماره 3.

- «مقایسه نظراتِ ابن بطوطه و البیرونی درباره هندوستان»، مقاله‌نویس: پروفسور کفیل احمد قاسمی، سال: 2009، جلد 46، شماره 4.

- «نسخه‌خطّیِ منحصر به فرد از تذکره الهی»، مقاله‌نویس: پروفسور عبدالحق، سال: 2009، جلد 46، شماره 4.

- «دو کتاب از: فراسو»، مقاله‌نویس: دکتر سیّد حسن عبّاس، سال: 2009، جلد 46، شماره 4.

- «چَندَر بان بَرَهمَن: نخستین شاعرِ هندویِ پارسیِ گویِ صاحب دیوان»، مقاله‌نویس: دکتر شاهد نوخیز اعظمی، سال: 2010، جلد 47، شماره 3.

- «فتاویِ عالم‌گیری»، مقاله‌نویس: دکتر محمّد شمیم اختر قاسمی، سال: 2010، جلد 47، شماره 3.

- «شاه عالَم و نادراتِ شاهی»، مقاله‌نویس: حنا اسحاق، سال: 2010،جلد 47، شماره 3.

- «مسلمانانِ هندوستان و رنسانس در بَنگالِ قرنِ نوزدهم میلای»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین، سال: 2011، جلد 48، شماره 2.

- «فتاوی تاتارخانی»، مقاله‌نویس: پروفسور ظفرالاسلام، سال: 2011، جلد 48، شمراه 4.

- «سفرنامه حج- به فارسی از نوّاب مصطفی خان شیفته»، مقاله‌نویس: پروفسور ظفر احمد صدّیقی، سال: 2011، جلد 48، شماره 4.

- «ماخذِ مثنویِ مولانا روم»، مقاله‌نویس: امتیاز احمد، سال: 2011، جلد 48، شماره 4.

- «شاعرانِ دوره شاه‌جهان»، مقاله‌نویس: محمّد قمر عالَم، سال: 2011، جلد 48، شماره 4.

- «غزلِ فارسیِ غالب»، مقاله‌نویس: پروفسور قاضی جمال حسین، سال: 2012، جلد 49، شماره 1.

- «برررسیِ نثرِ دریایِ عشق»، مقاله‌نویس: دکتر شهاب‌الدّین ثاقب، سال: 2012، جلد 49، شماره 1.

- «شعرهایِ آواره ‌گرد- به فارسی»، مقاله‌نویس: نوّاب رحمت‌الله خان شروانی، سال: 2012، جلد 49، شماره 1.

- «مکاتیبِ سنایی، به تصحیحِ پروفسور نذیر احمد»، مقاله‌نویس: پروفسور ظفر احمد صدّیقی، سال: 2012، جلد 49، شماره 4.

- «تاثیرِ مثنوی‌هایِ فارسی بر مثنوی‌هایِ عربی»، مقاله‌نویس: دکتر مسعود انوری علوی کاکوروی، سال: 2013، جلد 50، شماره 4.

- «ذکر میر تقی میر در تذکره‌هایِ فارسی و اردو»، مقاله‌نویس: پروفسور عایشه سعید، سال: 2014، جلد 51، شماره 1.

- «فرقه کَرّامیه در آئینه تاریخ»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین صدیقی، سال: 2014، جلد 51، شماره 2.

- «پیشرفتِ علمِ طیور در هندوستان و معرّفیِ آثارِ دکتر سالم علی»، مقاله‌نویس: محمّد طفیل، سال: 2014، جلد 51، شماره 2.

- «بررسیِ کوتاهِ آغازِ روزنامه‌نگاری در ایران»، مقاله‌نویس: دکتر حنا یاسمین، سال: 2014، جلد 51، شماره 2.

- «گره‌گشایی‌هایِ رموزِ صوفیه و رساله قشیریه»، مقاله‌نویس: پروفسور محمّد فیضان بیگ، سال: 2014، جلد 51، شماره 3.

- «سفرنامه شبلی نعمانی»، مقاله‌نویس: دکتر خالد حیدر، سال: 2015، جلد 52، شماره 1.

- «مثنویِ صبحِ امید از شبلی نعمانی»، مقاله‌نویس: دکتر سراج‌الدّین اجملی، سال: 2015، جلد 52، شماره 1.

- «خدماتِ مسلمانان در زمینه علاج‌العین»، مقاله‌نویس: زکریّا ورک، سال: 2015، جلد 52، شماره 2.

- «تالیفاتِ شیخ عبدالحق محدّث دهلوی»، مقاله‌نویس: دکتر عبدالسّلام جیلانی، سال: 2015، جلد 52، شماره 3.

- «روابطِ شیخ عبدالحق محدّث دهلوی با علما، امرا و سلاطینِ هم‌عصرش»، مقاله‌نویس: دکتر عبدالسّلام جیلانی، سال: 2015، جلد 52، شماره 4.

- «غزل‌هایِ فقیر دهلوی»، مقاله‌نویس: دکتر تنویر حسن، سال: 2015، جلد 52، شماره 4.

- «مراکزِ فرهنگی که از سویِ سلاطینِ دهلیِ دوره میانی در هندوستان در کنارِ رودخانه جمنا تاسیس شده بودند»، مقاله‌نویس: پروفسور اقتدار حسین صدیقی، سال: 2016، جلد 53، شماره 1.

- «ابوریحان بیرونی؛ بانیِ تطبیقِ ادیان»، مقاله‌نویس: زکریّا ورک، سال: 2016، جلد 53، شماره 2.

- «تقریظِ آئینِ اکبری»، مقاله‌نویس: دکتر محمّد تقی عثمان، سال 2018، جلد 55، شماره 2.

- «دکتر سیّد ارشد حسین؛ دانشمندِ برجسته در حوزه ادبیاتِ فارسی در هندوستان»، مقاله‌نویس: دکتر مکرم علی، سال 2018، جلد 55، شماره 2.

- «ترجمه‌هایِ انوارِ سهیلی به زبانِ اردو»، مقاله‌نویس: دکترامتیاز احمد، سال: 2018، جلد 55، شماره 4.

برخی از شماره‌هایِ مختلفِ مجلّه «فکر و نظر» در سایتِ ریخته قابلِ مطالعه است:

https://www.rekhta.org/emagazines/fikr-o-nazar-aligarh

و تمامِ شماره‌هایِ سالِ 2014 به بعد از این لینک قابلِ دانلود است:

https://www.amu.ac.in/fnazar.jsp?did=10184&lid=Magzine

 منبع: پایگاه نسخ خطی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.