انتشار کتاب «درآمدی بر تصحیح نسخه‌های خطی عربی»

میراث مکتوب- «بنیاد میراث اسلامی الفرقان» در لندن با همکاریِ «دانشکده دارالعلومِ قاهره» در مصر در سال‌های 2008 و 2009 دو دوره آموزشیِ درباره نسخه‌های خطّی عربی و اسلامی با عنوان: «مقدّمه‌ای بر تصحیحِ نسخه‌هایِ خطّیِ عربی» برگزار کرد.

«بنیادِ میراثِ اسلامیِ الفرقان» در پیِ سلسله‌ نشرهایِ خود با عنوانِ: «سلسلة الدورات التدریبة» محتوای دو دوره مذکور را در کتابی با عنوانِ: «درآمدی بر تصحیحِ نسخه‌هایِ خطّیِ عربی» به تازگی به چاپ رسانده است.

این کتاب، مباحث مختلف نسخه‌های خطّی: تاریخچه نسخه‌هایِ خطّیِ عربی و تصحیحِ آن؛ کتابت و مرمّت و نگهداریِ نسخه‌هایِ خطّیِ عربی را در برمی‌گیرد.

این کتاب توضیح می‌دهد که نسخه‌هایِ خطّیِ عربی، منبعِ اصلیِ پژوهشگران در این عرصه است و به دلایلِ اهمیّت‌شان نگاهِ جهان به نسخه‌هایِ خطّیِ اسلامی افزایش یافته است.

کتاب در آن واحد، برایِ پژوهشگرانِ جوان عرصه نسخه‌خطی و پیشکسوتان این عرصه مطالب عمیق و تازه‌ای را بیان‌ می‌کند.

مشخصّات کتاب: «مدخل الی تحقیق المخطوط العربی»، موسسة الفرقان التراث الاسلامی، لندن، 2019.

منبع: پایگاه نسخ خطی