هشتمین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره منتشر شد

میراث مکتوب- هشتمین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، منتشر شد.

در بخش مقالات هشتمین شمارۀ این ویژه‌نامه عناوین ذیل دیده می‌شود:

- «ملاحظه‌ای در باب آموزش زبان فارسی در هند» // دکتر غلامعلی حداد عادل

- «سراج‌الدین علی خان آرزو از پیشگامان نقد ادبی در شبه‌قاره» // دکتر خدابخش اسداللهی ـ مهدی رحیم‌پور

- «نفوذ طریقت عشقیه در هندوستان به روایت شیخ قاضن شطاری»// دکتر محمدرضا عدلی

- «بررسی تأثیرپذیری و سرقات ادبی جلال عضد یزدی از شعر امیرخسرو دهلوی»// محسن شریفی صحی _ دکتر محمد فاضلی

- «گوناگونی برداشت‌های عرفانی در ترجمه‌های فارسی بهگود گیتا»// گلاله هنری

- «آصفی هروی، یکی از پیشگامان سبک نازک‌خیال هندی در قرن ۱۰»// رضا رفایی قدیمی مشهد ـ دکتر مریم صالحی‌نیا؛

- «تأثیر گل نیلوفر آبی بر باورهای اسطوره‌ای ایران و هند»// دکتر آنیتا الداغی

- «تحلیل نشانه‌شناسی رویارویی دوگان‌ها در نگاره‌های نسخۀ رامایانای میوار»// دکتر صدرالدین طاهری

- «الگوهای مدخل‌سازی و عناصر تشکیل دهندۀ مدخل در فرهنگ مفتاح‌الفضلا»// دکتر علی‌رضا امامی ـ داینا بوشتسکایته

- «اسطورۀ سوما در وداهای هندوان با نگاهی به همتای ایرانی آن در اوستا»// دکتر علی‌محمد شاه‌سنی ـ دکتر جواد فیروزی ـ مریم تراب‌پور

- «نقش مورخان در رواج آموزه‌های حکومت‌داری در دورۀ سلاطین هند»// دکتر خدیجه عالمی ـ مظهر ادوای ـ حسین نظری

- «جایگاه، ویژگی و کارکرد کوهستان در تاریخ اساطیری هند»// دکتر لیلا پژوهنده ـ دکتر مریم باقی ـ زهرا حسینی