مرقع خط به شیوه عثمانی

میراث مکتوب - مرقع خط به شیوه عثمانی (نسخه 242 کتابخانه دانشگاه میشیگان ، مورخ 1304 ق به خط حاج سید حسن رضا)