دسترسی آنلاین به کتاب‌های نادر عربی

میراث مکتوب- مجموعه‌های آنلاین عربی Arabic Collections Online (ACOدسترسیِ آنلاین به کتاب‌هایِ نادرِ عربی را فراهم ساخته است.

دانشگاهِ نیویورک با همکاریِ دانشگاه‌ها و مراکزِ دیگر همچون دانشگاه پرینستون، دانشگاه کُرمنِل، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه آمریکایی در قاهره، دانشگاه آمریکایی در بیروت و آرشیوِ ملیِ امارات متّحده عربی  دسترسیِ آنلاین به کتاب‌های چاپ شدۀ نادر عربی در موضوعات مختلف  را برایِ پژوهشگرانِ سراسرِ دنیا فراهم ساخته است.

لینک دسترسی به «اِی.سی.او»:  http://dlib.nyu.edu/aco/

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی