ریشه‌های پزشکی ایران و یونان

میراث مکتوب- شانزدهمین نشست از مجموعه نشست‌های علمی تاریخ پزشکی ایران و اسلام، با موضوع «ریشه‌های پزشکی ایران و یونان» در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

سخنرانان و موضوع سخنرانی ایشان به ترتیب زیر است:

دکتر منیژه عبداللهی: اسطوره‌های پزشکی در ایران و یونان

دکتر احمد پاکتچی: رویکردی شناختی به مفاهیم سلامت در ایران پیش از اسلام

دکتر محمود جعفری دهقی: مکتب پزشکی در حکمت ایرانشهری

دکتر آرمان زرگران: ریشه‌های کشف گردش خون ریوی: نگاه ایرانی و یونانی

دکتر حامد آرضایی: نسبت فلسفه و پزشکی، میان جالینوس و ابن‌سینا

دکتر شهرزاد ایران‌نژاد: جایگیری بطنی حواس باطنی: از نمسیوس تا ابن‌سینا

این نشست ساعت 8:30 تا 13 روز پنجشنبه، 10 مرداد 1398، در سالن مجمع فرهنگستان علوم پزشکی (طبقۀ 4) به آدرس اتوبان حقانی، مجموعۀ کتابخانۀ ملی، برگزار خواهد شد.