نگاره ‌اي از خمسه نظامي

میراث مکتوب - نگاره‌اي از خمسه نظامي (نسخه 1956 پيوست فارسي كتابخانۀ ملي پاريس، مورخ 967 – 968 ق.
تصويري كه مي ‌بينيم مربوط به يكي از نگاره‌هاي نفيس مندرج در دستنويسي از خمسه نظامي (نسخه 1956 پيوست فارسي كتابخانه ملي پاريس) است. كتابت نسخه در سال‌هاي 967 تا 968 ق به انجام رسيده و نگاره‌ها نيز همزمان با توليد نسخه است.

برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید.