نگاره‌ای از آزمون شهسوار ایمان

میراث مکتوب- مجلس ذبح اسماعیل به شمارۀ دستیابی 1970.275 در موزۀ متروپولیتن.

این نگاره در سال 1338 ق برای رئیس‌الوزرا وثوق‌الدّوله ترسیم شده و چنین رقم دارد: «فدوی فتح‌الله صنیع‌زاده». این نگاره از نگارۀ معروف محمّدزمان گرته‌برداری شده است.