نخستین نشریۀ تخصصی زبان فارسی در بغداد منتشر شد

میراث مکتوب- رایزنی فرهنگی کشورمان در بغداد به منظور معرفی فرهنگ و هنر ایران به جامعه عراق اقدام به انتشار نشریۀ آموزشی و مهارت‌افزایی زبان فارسی با عنوان «مینا» ویژه فارسی‌آموزان عراقی با مدیر مسئولی رایزن فرهنگی ایران در بغداد کرده است.

در نخستین شمارۀ این نشریه که به دو زبان فارسی و عربی منتشر شده، آمده است: آموزش زبان فارسی ریشه در فرهنگ کهن عراق و زبانی ساده و صمیمی و حامل پیام محبت و مهربانی است.

همچنین، در خصوص ایجاد امکانات وسیع جهت آموزش زبان فارسی که در اختیار علاقه‌مندان عراقی قرار گرفته، توضیحاتی جامع و مفید ارائه شده است.

این نشریه با مطالب متنوع فارسی و عربی بسیار مورد استقبال قرار گرفته و یکی از اقدامات نمایندگی فرهنگی ایران جهت اشاعۀ فرهنگ زبان فارسی در جامعۀ میزبان است.

منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی