كتاب الترياق، نسخه 2964 عربی کتابخانه ملی پاریس، مورّخ 575 ق.

میراث مکتوب- كتاب الترياق، نسخه 2964 عربی کتابخانه ملی پاریس، مورّخ 575 ق.

این دستنویس یکی از کهن ترین نسخه های مصوّر تاریخ دار در دوره اسلامی است.


برای دیدن تصویر کامل روی عکس کلیک کنید.

معرفی از علی صفری آق قلعه