شمارۀ 64 آینۀ میراث

میراث مکتوب- شمارۀ 64 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی؛ دورۀ جدید، سال هفدهم، شمارۀ اول، بهار و  تابستان 1398) به صاحب امتیازی این مؤسسۀ پژوهشی منتشر شد.

فهرست مقالات و مطالب این شمارۀ آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی/ سجّاد آیدِنلو

آثار برجای‌مانده از ابن‌خفیف و دست‌نویسی از بخش ابتدایی «کتاب الإقتصاد»/ جواد بشری

بررسی تحریرِ فارسی «عجائب المخلوقاتِ» قزوینی (بر اساس نسخۀ مورّخ 699ق) / ندا حیدرپور نجف‌آبادی

الف تسمیه؛ سیری در کاربرد «الف» پسوند اسامی خاص و القاب در متون منظوم و منثور فارسی/ سعید شفیعیون

مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: تفسیری شیعی بر اسفار خمسه/ حیدر عیوضی و رسول جعفریان

برگه‌هایی از قرآنی کهن و پراکنده در جهان در موزۀ رضا عباسی تهران/ آلاء وحیدنیا

چکیدۀ عربی/ حامد صدقی

چکیده انگلیسی/ مجدالدین کیوانی

علاقه‌مندان می‌توانند در سامانۀ مجله آینۀ میراث متن کامل مقالات این شماره را دریافت کنند.

صاحب امتیاز:  مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

مدیرداخلی: یونس تسلیمی پاک