نسخۀ چاپ سربی اولین قانون مطبوعات ایران

میراث مکتوب- سرپرست گروه مطبوعات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اعلام کرد: نسخۀ چاپ‌سربی اولین قانون مطبوعات ایران در مخزن اسناد و کتاب این سازمان موجود است که در قطع 15* 10 در مطبعۀ میرزا علی‌اصغر به چاپ رسیده است.

ابراهیم حافظی اظهار داشت: این قانون در صفحه اول به دستخط محمد‌علی شاه و در صفحۀ آخر منقش به دستخط و مُهر احتشام‌السلطنه، رئیس مجلس شورای ملی وقت است.

وی در خصوص این قانون توضیح داد: نخستین قانون مطبوعات ایران دارای یک مقدمه، شش فصل و 52 ماده است که فصل اول شامل قوانین چاپخانه و کتابفروشی؛ فصل دوم طبع کتاب؛ فصل سوم روزنامجات مقرر؛ فصل چهارم اعلانات؛ فصل پنجم حدود تقصیر نسبت به جماعت و فصل ششم محاکمه است.

حافظی عنوان کرد: نسخه‌های محدودی از اصل جزوۀ قانون مطبوعات در کتابخانه‌های ایران وجود دارد.

سرپرست گروه مطبوعات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان اینکه نخستین قانون مطبوعات ایران، 5 محرم 1326 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، در این اتباط تشریح کرد: این قانون تحت تأثیر قانون مطبوعات 1881 فرانسه نوشته شده است و بر اساس این قانون محدودیت‌های زیادی برای مطبوعات در نظر گرفته شده بود.

وی افزود: بر اساس آن، مدیر هر روزنامه باید ایرانی باشد، سن کمتر از 30 سال نداشته باشد، سوء سابقه نداشته باشد و مشهور به فسق و فساد عقیده نباشد.

حافظی گفت: این قانون تا سال1331  شمسی لازم‌الاجرا بود و نکتۀ جالب توجه در تصویب آن، این است که هرگونه مواد چاپی و کتاب را نیز در برمی گرفت.