رسالۀ صحیفۀ جعفری منتشر شد

میراث مکتوب- رسالۀ صحیفۀ جعفری در احوال امامزاده ابوجعفر محمّد عریضی (درگذشتۀ 424 ق) است. مدفن این امامزاده که در شهر یزد واقع شده، آرامگاه برخی بزرگان، از جمله شماری از افراد دودمان حمّویی می‌باشد.

این اثر که تنها بخشی از آن باقی مانده است، در سال 962 ق. مقارن با ایّام سلطنت شاه طهماسب توسط سیّدمحمّد نوربخش از سلسلۀ نوربخشیه برای شاه نعمت‌اللّه یزدی معروف به «باقی» از احفاد شاه نعمت‌اللّه ولی نگاشته شده است، و نمونه‌ای از پیوند و تعامل میان جریان‌های گوناگون طریقت‌مشرب به شمار می‌رود.

رسالۀ صحیفۀ جعفری با مقدمه و تصحیح محمدرضا ابوئی مهریزی، در 122 صفحه و با قطع وزیری، برای نخستین بار توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و با همکاری مؤسسۀ فرهنگی هنری ریحانة الرسول منتشر شده است.