معراج نامه، نسخه 190 پیوستِ ترکی، کتابخانه ملی پاریس، بی تاریخ [سدۀ نهم هجری]

میراث مکتوب- معراج نامه، نسخه 190 پیوستِ ترکی، کتابخانه ملی پاریس، بی تاریخ [سدۀ نهم هجری].
مینیاتورهای این کتاب در سال 1385 توسط انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسلامی به صورت نسخه برگردان منتشر شده است.

برای دیدن تصویر کامل روی عکس کلیک کنید.


معرفی نسخه از علی صفری آق قلعه