هفتادوچهارمین محفل شوق دیدار (بخش نخست)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 24 مهرماه 1398، هفتاد و چهارمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران به معرفی میهمانان جدید پرداخت و در ادامه دربارۀ اقدامات و آثار منتشرشدۀ این مؤسسۀ پژوهشی در مدت اخیر، سخن گفت.

وی پس از اعلام برخی برنامه‌های آیندۀ میراث مکتوب و معرفی کتب اهدایی میهمانان، ضمن ارائۀ گزارشی مختصر از سفر اخیر خود به ترکیه، به تفاهمات صورت‌گرفته با مراکز علمی و فرهنگی این کشور اشاره کرد.

در ادامه دکتر علی رواقی دربارۀ روند تصحیح و چاپ تفسیر بصائر یمینی توضیحاتی داد، خانم زینب کریمیان به معرفی شمارۀ جدید میراث علمی اسلام و ایران پرداخت و تنی چند از افراد حاضر دربارۀ فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی سخن گفتند.  

در انتهای این جلسه آقایان شاه‌منصور شاه‌میرزا، عبدالرضا موسوی طبری و هومن یوسفدهی به شعرخوانی پرداختند.

دکتر توفیق سبحانی، استاد محمدعلی موحد، دکتر فتح‌الله مجتبایی، دکتر محمدحسین ابریشمی دکتر توفیق سبحانی، استاد محمدعلی موحد، دکتر فتح‌الله مجتبایی، دکتر محمدحسین ابریشمی
دکتر مجدالدین کیوانی، سیدعلی آل داوود دکتر مجدالدین کیوانی، سیدعلی آل داوود
دکتر نصرالله حدادی، اسفندیار معتمدی دکتر نصرالله حدادی، اسفندیار معتمدی
دکتر مرتضی کریمی‌نیا دکتر مرتضی کریمی‌نیا
دکتر مجدالدین کیوانی، یحیی شایسته‌منش دکتر مجدالدین کیوانی، یحیی شایسته‌منش
عمادالدین شیخ‌الحکمایی، دکتر مرتضی رضوان‌فر عمادالدین شیخ‌الحکمایی، دکتر مرتضی رضوان‌فر
دکتر سید سعید میرمحمدصادق دکتر سید سعید میرمحمدصادق
دکتر مرتضی کریمی‌نیا، دکتر الوند بهاری، ...، دکتر نجفقلی حبیبی، حمیدرضا قلیچ‌خانی دکتر مرتضی کریمی‌نیا، دکتر الوند بهاری، ...، دکتر نجفقلی حبیبی، حمیدرضا قلیچ‌خانی
دکتر مرتضی رضوان‌فر، علی‌اکبر اشعری دکتر مرتضی رضوان‌فر، علی‌اکبر اشعری
علی‌اکبر اولیا، دکتر نجفقلی حبیبی علی‌اکبر اولیا، دکتر نجفقلی حبیبی
دکتر هومن یوسفدهی، سید عبدالرضا موسوی طبری دکتر هومن یوسفدهی، سید عبدالرضا موسوی طبری
دکتر آذرتاش آذرنوش، ...، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری دکتر آذرتاش آذرنوش، ...، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری