انتشار نخستین شمارۀ «پژوهش‌های زبانی ـ ادبی قفقاز و کاسپین»

میراث مکتوب- نخستین شماره از فصلنامۀ تخصصی «پژوهش‌های زبانی ـ ادبی قفقاز و کاسپین» با همکاری مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی و دانشگاه روسی ـ ارمنی (اسلاونی) ارمنستان منتشر شد.

فصلنامۀ پژوهش‌های زبانی ـ ادبی قفقاز و کاسپین با هدف شناسایی اشتراکات فرهنگی میان ایران و قفقاز و ایجاد پیوندهای بیشتر در این حوزه به چاپ مقالات مرتبط با زبان‌ها و گویش‌های کرانۀ کاسپین و منطقۀ قفقاز، و یا پژوهش‌های ادبی این گستره که صبغۀ زبان شناختی داشته باشند، اختصاص یافته است.

هدف از تأسیس این فصلنامه که به دو زبان فارسی و روسی منتشر می‌شود آشنایی پژوهشگران و محافل دانشگاهی ایرانی با تحقیقات انجام شده در کشورهای پساشوروی و بالعکس است.

این مجله به مطالعۀ اشتراکات و پیوندهای زبانی و ادبی کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوب غربی دریای کاسپین (مازندران) اختصاص یافته است. البته گسترۀ پژوهشی این مجله، محدود به حوضۀ آبریز دریای کاسپین نخواهد بود، و بر پایۀ قوانین زبان‌شناسی زبان‌های ایرانی، حوزۀ مطالعاتی دریای کاسپین، گسترۀ وسیعی از آذربایجان، طوالش، گیلان و گرگان تا سمنان را دربر می گیرد. به همین سبب، کل این خطه و تمامی جمهوری‌های قفقاز شمالی و جنوبی و مناطق شمال غرب ایران، از جمله حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه در محدودۀ مطالعات این مجله قرار می‌گیرد.

مقالات نخستین شمارۀ این فصلنامه عبارت است از:

- وند «لاه» در اعلام جغرافیایی حوزۀ کاسپین / گارنیک آساطوریان

- کهن‌ترین واژه‌نامۀ گیلکی از قرن نوزدهم / بهروز محمودی بختیاری – فائقه شاه حسینی

- بررسی درجۀ در خطر بودن زبان‌های ایران بر مبنای معیارهای یونسکو(مطالعۀ موردی: زبان تالشی) / حمیده پشتوان – مهناز طالبی دستنایی

- بررسی نحوی و ساختواژی اسامی خویشاوندی در زبان‌های حاشیۀ کاسپین / جهاندوست سبزعلیپور

- پیشنهادی در ریشه‌شناسی جاینام «ابهر» / نادره نفیسی