کم‌توجهی به منابع فارسی در تحقيقات اسلام‌شناسی در غرب

میراث مکتوب- دکتر حسن انصاری در یادداشت کوتاهی بر توجه به منابع فارسی در تحقيقات اسلام‌شناسی که در غرب انجام می‌شود، تأکید کرد. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

من مکرر نوشته‌ام و بر اين امر تأکيد کرده‌ام که نوشته‌های فارسی دست کم در حوزه‌ای که من می‌شناسم يعنی حوزۀ مطالعات اسلامی و به ويژه شيعی اگر از نمونه‌‎های موجود غربی آن در موارد زيادی بهتر نباشد کمتر نيست و امروزه در هيچ تحقيقی در اين زمينه‌ها هيچ پژوهشگری در غرب و شرق نمی‌تواند خود را از مراجعه به اين تحقيقات بی‌نياز ببيند.

گاهی متأسفانه مشاهده می‌شود با وجود تحقيقاتی خوب به زبان‌های فارسی و يا عربی در يک موضوع نويسنده در نوشته‌اش می‌گويد در اين زمينه تحقيقی وجود ندارد و يا برای نشان دادن سابقۀ تحقيقات تنها به سابقۀ تحقيقات در زبان‌های اروپایی اشاره می شود. اين در حالی است که بايد در بررسی سابقۀ تحقيقات در بسياری از موضوعات مرتبط با اسلام‌شناسی و به ويژه شيعه‌شناسی سابقۀ تحقيقات به زبان‌های فارسی و عربی هم مورد توجه قرار گيرد.

به نظرم به نويسندگان غربی نمی‌توان ايراد گرفت. ما خود در معرفی تحقيقات فارسی به زبان‌های ديگر کوتاهی کرده‌ايم. من بسياری را می‌شناسم که حتی از اهميت نوشته‌های علامه قزوينی در تحقيقات تاريخی و ادبی و تراجم‌نگاری چندان اطلاعی ندارند.

انتشار فصلنامه‌ای که بهترين‌ها را در زبان فارسی در اين موضوعات به زبان انگليسی ترجمه کند بايد مورد توجه قرار گيرد. اين خود به تدريج موجب معرفی نوشته‌های فارسی‌زبان به مخاطبان خارجی می‌شود.