نقش زنان در نظام وقف عثمانی

ميراث مكتوب - امروزه بعد از گذشت هفتصد سال از تأسیس امپراتوری عثمانی، آثار و بناهایی نظیر کاروانسراها، حمام ها، مساجد، مدارس، تیمچه ها، چشمه ها، پل ها، و ... سمبل و معرف آن امپراتوری به شمار می روند.
در نوشته حسن یوکسل که علیرضا مقدم آن را ترجمه کرده و در صفحه 119 شماره اخیر فصلنامه وقف میراث جاویدان به چاپ رسانیده است، به مناسبات بین زنان و اوقاف در جامعه عثمانی و همچنین زنان واقفی که با استفاده از اموال شخصی به ایجاد موقوفات پرداخته و بدینگونه در خدمات اجتماعی ـ فرهنگی دورۀ عثمانی سهم و نقشی داشته اند، پرداخته شده است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته عبارتند از: جایگاه زنان واقف در طبقات اجتماعی عثمانی، خاستگاه، منابع ثروت و اهدافشان از ایجاد موقوفات. از سوی دیگر بر آن است تا نسبت و پراکندگی جغرافیایی زنان واقف در قرون دهم و یازدهم هجری در مقایسه با تمام واقفان عثمانی و نیز دوره های دیگر را مشخص سازد.
برای بهره گیری بیشتر از این نوشتار اینجا کلیک کنید.