یکی از مینیاتورهای دستنویسی از بوستان سعدی

میراث مکتوب - تصویری که می بینیم مربوط به یکی از مینیاتورهای دستنویسی از بوستان سعدی (نسخه 325 خاوری کتابخانه دانشگاه لیپزیگ، مورخ 1050 ق) است. این نسخه در شبه قاره فراهم آمده است.