تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ صفوی

میراث مکتوب- کتاب «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی (با تأکید بر هویت فرهنگی)» که پژوهشی است از محسن بهرام‌نژاد توسط انتشارات سمت منتشر شد.

ایران با تشکیل دولت صفویه در سدۀ دهم هجری، پس از سده‌ها سرگردانی و آشفتگی در دوران اسلامی، تنها به یک وحدت سیاسی با تکیه بر مرزهای تاریخی دست نیافت، بلکه با رسمیت یافتن مذهب تشیع حرکت تازه‌ای را در عرصۀ تحولات فرهنگی و تمدنی آغاز کرد، که با نشیب و فراز، نزدیک به دو و نیم قرن ادامه یافت و بدین طریق اساس هویت ملی‌- ‌ایرانی را در عصر جدید شکل بخشید.

نویسندۀ کتاب «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره ی صفوی» با نگاهی بنیادی و فرادرسی کوشش نموده است تا بر پایه رویدادهای سیاسی و میراث تاریخی همان دوره مهم‌ترین مسائل فرهنگی آن روزگار را به مانند نظام تعلیم و تربیت، علوم دینی و غیر دینی، ادبیات، تاریخ‌نگاری، هنر، معماری و آداب و رسوم فرهنگی بررسی کند، و از این رهگذر نشان داده است که جنبش فرهنگی شکل‌گرفته سرشار از تولید احساس‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، واقعیت‌ها و اندیشه‌هایی بود که به تمامی تجربه‌های آن دوران معنا داد و به اصول و ارزش‌هایی ماندگار در تاریخ ایران تبدیل گشت.

این کتاب در هشت فصل تدوین یافته که عبارت است از:

فصل اول: فرهنگ و بنیادهای فرهنگ ایرانی در عهد صفوی

فصل دوم: تعلیم و تربیت در عصر صفوی

فصل سوم: دانش‌های دینی ـ مذهبی در عصر صفوی

فصل چهارم: علوم عقلی و عملی در عصر صفوی

فصل پنجم: ادبیات فارسی و تاریخ‌نگاری در عهد صفوی

فصل ششم: هنر در عصر صفوی

فصل هفتم: معماری در عصر صفوی

فصل هشتم: آداب و رسوم فرهنگی در عصر صفوی

کتاب «تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی (با تأکید بر هویت فرهنگی)» به قلم محسن بهرام‌نژاد، در 568 صفحه و با قیمت 43 هزار تومان برای نخستین بار توسط انتشارات سمت منتشر شده است.