ترجمۀ کتاب «سرگذشت قراقویونلو و آق‌قویونلو» به زبان ترکی

میراث مکتوب- کتاب «سرگذشت قراقویونلو و آق‌قویونلو» که به کوشش محسن بهرام‌نژاد و از سوی مؤسسۀ فرهنگی اهل قلم در بهار 1384 چاپ و منتشر شده بود، توسط سردار گوندوغدو و علی ایچر به زبان ترکی ترجمه و از سوی انتشارات کرونیک در استانبول چاپ و منتشر شد.

کتاب «سرگذشت قراقویونلو و آق‌قویونلو» با تکیه بر کتاب‌هایی چون تاریخ دیاربکریه، تاریخ عالم آرای امینی و جواهرالاخبار تألیف شده است. مؤلف وجه تدوین این اثر را تأثیرات مهم دو طایفۀ ترکمان قراقویونلو و آق‌قویونلو در تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران‌زمین توصیف کرده و معتقد است بررسی و شناخت این دورۀ مهم تاریخی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.

نویسنده در پیشگفتار کتاب به بیان اهمیت کتاب‌های دیاربکریه، تاریخ عالم‌آرای امینی و جواهر الاخبار و نیز شرح حال نویسندگان آن‌ها، یعنی ابوبکر طهرانی اصفهانی، فضل‌الله بن روزبهان بن فضل‌الله الخنجی الاصفهانی و بوداق منشی قزوینی پرداخته است.

وی سپس دو فصل اصلی کتاب را به بررسی سرگذشت سلسله‌های قراقویونلو و آق‌قویونلو اختصاص داده و در پایان سالشمار رویدادهای مهم عصر حکومت قراقویونلو، نسب‌نامۀ امیران قراقویونلو، فهرست اسامی و مدت حکومت امیران قراقویونلو، سالشمار رویدادهای مهم عصر حکومت آق‌قویونلو، نسب‌نامۀ امیران آق‌قویونلو و فهرست اسامی و مدت حکومت امیران آق‌قویونلو را ضمیمه کرده است.