مثنوی مواهب نامه

میراث مکتوب- از مثنوی مواهب نامه، دو نسخه در دست است. یک نسخه در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی که با کوتاه نوشت «آس» مشخص شده است و دیگری در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با کوتاه نوشت «دا». این مثنوی مشتمل بر ابیاتی است که در قالب یک مقدمه، چهارده موهبت و یک خاتمه، به توضیح مبانی نظری و سیر و سلوک عارفانه در سفرهای چهارگانه نفسانی پرداخته است.
دکتر سعید نظری توکلی در مقاله ای با عنوان «مثنوی مواهب نامه» به تصحیح این مثنوی همت گمارده و با تقدیم آن به استاد نورانی آن را در یادنامه وی به انتشار رسانیده است.

برای بهره گیری بیشتر از این مقاله روی «دریافت فایل» کلیک کنید.