ضمیمۀ شمارۀ بیستم آینۀ میراث

ضمیمۀ شمارۀ 20 آینۀ میراث دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هشتم، سال 1389 دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور علی نامه (منظومه ای کهن) معرفی، بررسی رسم الخط نسخه، تحلیل متن

 

 

فهرست مطالب

مقدمه/ 3

جستجویی در تاریخ مناقب خوانی و اشاره های به منظومۀ علی نامه/ مهران افشاری/ 7

علی نامه، شاهنامه و نقدی بر ساختارهای ایدئولوژیک در مطالعات حماسی/ محمود امیدسالار/ 35

دربارۀ علی نامه/ اکبر ایرانی/ 57

منظومه ای حماسی شیعی از قرن پنجم هجری/ محمود امیدسالار؛ ترجمۀ مصطفی ذاکری/ 71

علی نامه؛ منظومه ای کهن/ محمد روشن/ 81

حماسه ای شیعی از قرن پنجم/ محمدرضا شفیعی کدکنی/ 93

به بهانۀ کشف و نشر علی نامه/ مجدالدین کیوانی/ 177

دربارۀ رسم الخط نسخۀ خطی «علی نامه»/ جلال متینی/ 189

 

برای دسترسی به متن کامل ضمیمۀ شمارۀ 20 آینۀ میراث کلیک کنید.