اعطای گواهینامه به شرکت‌کنندگان در کارگاه زبان پهلوی

میراث مکتوب- آخرین جلسه از کارگاه آموزشی «آشنایی با خط، زبان و نسخه‌های پهلوی (فارسی میانه)» با تدریس دکتر محمود جعفری دهقی، استاد زبان‌های باستانی دانشگاه تهران در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

در پایان این جلسه گواهینامۀ شرکت در این کارگاه آموزشی توسط دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسه، و دکتر محمود جعفری دهقی، در روز چهارشنبه 20 آذرماه ۱۳۹۸ به شرکت‌کنندگان در این دوره اعطا کردند.