یکی از نگاره های دستنویسی از شاهنامه

میراث مکتوب - تصویری که مشاهده می کنید یکی از نگاره های دستنویسی شاهنامه، نسخه 310 کتابخانه پرینستون است.این نسخه مورخ 998 قمری کتابت شده است.
برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی تصویر مقابل کلیک کنید!