مجلس ماهانۀ میراث مکتوب ـ آذر 1398 (بخش دوم)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، امروز چهارشنبه، 27 آذرماه 1398، هفتاد و ششمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، با حضور جمعی از اساتید و دوستداران فرهنگ ایران‌زمین، در سالن کتابخانۀ این مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب پس از خوشامدگویی به حاضران به معرفی میهمانان جدید پرداخت و در ادامه دربارۀ اقدامات و آثار منتشرشدۀ این مؤسسۀ پژوهشی در مدت اخیر، سخن گفت.

پس از اعلام برخی برنامه‌های آیندۀ میراث مکتوب و معرفی کتب اهدایی میهمانان به کتابخانۀ مؤسسه توسط دکتر ایرانی، تنی چند از میهمانان دربارۀ فعالیت‌ها و آثار خود و رویدادهای فرهنگی حوزۀ کتاب و نسخ خطی طی یک ماه گذشته صحبت کردند.

پایان‌بخش این نشست نیز شعرخوانی محمدحسین باتمان غلیچ، کاوه تیموری و دوتارنوازی هنرمند حاضر در جلسه بود.

معصومه کلانکی، احمد ناهید، دکتر مجدالدین کیوانی معصومه کلانکی، احمد ناهید، دکتر مجدالدین کیوانی
حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، محمدحسین ساکت، دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر محمود عابدی حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، محمدحسین ساکت، دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر محمود عابدی
دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر علی بلوک‌باشی، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر ابوالقاسم صافی، امیر اکباتانی، دکتر عبدالحسین بصیره دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر علی بلوک‌باشی، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، دکتر ابوالقاسم صافی، امیر اکباتانی، دکتر عبدالحسین بصیره
حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، محمدحسین ساکت حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، محمدحسین ساکت
کاوه تیموری کاوه تیموری
محمدحسین باتمان غلیچ محمدحسین باتمان غلیچ
دکتر حمیده چوبک، دکتر محمود جعفری دهقی دکتر حمیده چوبک، دکتر محمود جعفری دهقی
علی صفری آق‌قلعه، محمود خانی علی صفری آق‌قلعه، محمود خانی
سعید رضادوست سعید رضادوست
دکتر حمیده چوبک، دکتر محمود عابدی، دکتر علی میرخانی، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی دکتر حمیده چوبک، دکتر محمود عابدی، دکتر علی میرخانی، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی
سعید رضادوست سعید رضادوست
عمادالدین شیخ‌الحکمایی، محمد باهر عمادالدین شیخ‌الحکمایی، محمد باهر
دکتر مجدالدین کیوانی، احمد ناهید، دکتر اکبر ایرانی دکتر مجدالدین کیوانی، احمد ناهید، دکتر اکبر ایرانی
دکتر اکبر ایرانی، یحیی شایسته‌منش، دکتر مجدالدین کیوانی، انوشه کیوانی دکتر اکبر ایرانی، یحیی شایسته‌منش، دکتر مجدالدین کیوانی، انوشه کیوانی
محمدحسین ساکت، دکتر اکبر ایرانی، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی محمدحسین ساکت، دکتر اکبر ایرانی، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی
دکتر سید محمد طباطبایی بهبهانی، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، محمدحسین ساکت، دکتر اکبر ایرانی، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای دکتر سید محمد طباطبایی بهبهانی، دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، محمدحسین ساکت، دکتر اکبر ایرانی، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای
دکتر اکبر ایرانی، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر علی میرخانی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای دکتر اکبر ایرانی، دکتر سید جلال حسینی بدخشانی، دکتر علی میرخانی، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای
استاد محمد روشن استاد محمد روشن