بررسی کتیبه‌های فارسی شهر بورسای ترکیه

میراث مکتوب- دومین شماره از سلسله مقالات «اوراق سنگین» به قلم عمادالدین شیخ الحکمایی در شمارۀ 133 مجلۀ بخارا به چاپ رسیده است.

این مقاله در دو بخش محلۀ شیخ ابواسحاق کازرونی در شهر بورسای ترکیه و کتیبه‌های فارسی در «یَشیل جامع» شهر بورسا تدوین یافته است.

شیخ الحکمایی در این دو بخش به معرفی و خوانش کتیبه‌های موجود در این دو مجموعۀ شهر بورسای ترکیه پرداخته است.

در ابتدای این مقاله آمده است «شهر بورسای ترکیه، که پایتخت نخست عثمانیان بوده است، محله‌ای به نام ابواسحاق دارد. مناسبت این نامگذاری وجود مسجد و مقبره‌ای با نام شیخ ابواسحاق کازرونی در آن محله است».

وی سپس ضمن بیان این مطلب که این بقعه، به استناد کتیبۀ سردر و وقف‌نامۀ موجود، در سال 802ق، توسط سلطان بایزید عثمانی برای مریدان طریقت شیخ ابواسحاق در آن شهر ساخته و سپس در دورۀ سلطان محمد فاتح بازسازی شده است، به خوانش کتیبه‌های آن پرداخته است.

در بخش دیگر مقاله که به بنای یشیل جامع اختصاص دارد، می‌خوانیم «از مهمترین بناهای ساخته شده در دورۀ عثمانی در نخستین پایتخت‌شان، بورسا، بنای مشهور به یشیل جامع است. این بنا به خاطر کاشی‌های سبزرنگ آن به مسجد سبز مشهور شده است».

شیخ الحکمایی در ادامه با اشاره به استفاده از اشعار فارسی در محراب و رواق‌های این بنا، با توجه به عدم انتشار این اشعار در منابع مکتوب، به خوانش آن‌ها پرداخته است.

متن کامل این مقاله را در اینجا ببینید.