نشست تخصصی زبان‌شناسی و ادب فارسی

میراث مکتوب- بخش و انجمن زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان نشستی تخصصی در حوزۀ زبان‌شناسی و ادب فارسی برگزار می‌کند.

در این نشست که با محوریت فرهنگ‌نویسی، دستور، واژه‌گزینی و تصحیح متون بر پا خواهد شد، دکتر علی‌اشرف صادقی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و دکتر محمود مدبری، استاد زبان و ادبیات فارسی در موضوعات مذکور سخنرانی خواهند کرد.

این نشست ساعت 8:30 روز یکشنبه، 15 دی‌ماه، در تالار خواجوی دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.