اعطای گواهینامه به شرکت‌کنندگان کارگاه «سندشناسی مقدماتی»

میراث مکتوب- آخرین جلسه از کارگاه آموزشی «سندشناسی مقدماتی» با تدریس عمادالدین شیخ الحکمایی، کارشناس مؤسسۀ باستان‌شناسی دانشگاه تهران در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.

در پایان این جلسه گواهینامۀ شرکت در این کارگاه آموزشی توسط دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسه، و عمادالدین شیخ الحکمایی، در روز سه‌شنبه 10 دی‌ماه ۱۳۹۸ به شرکت‌کنندگان در این دوره اعطا کردند.