نسخۀ نفیس «روضة ‌الانوار» منتشر شد

میراث مکتوب- کتاب «روضة ‌الانوار» اثر خواجوی کرمانی به خط علی الکاتب (میرعلی هروی) و نسخه‌شناسی علیرضا هاشمی‌نژاد را مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن، وابسته به فرهنگستان هنر، منتشر کرد.

 

 

مسعود نصرتی، رئیس وقت مجموعۀ میراث جهانی کاخ گلستان، در مقدمۀ کتاب آورده است: «در ادامۀ سنت انتشار آثار مهم خطی، نسخۀ نفیس «روضة ‌الانوار» خواجوی کرمانی، که به خط خوش‌نویس بزرگ اواخر دورۀ تیموری و اوایل دورۀ صفوی، میرعلی هروی، در سال 927 قمری، کتابت شده است و یکی از گران‌قدرترین نسخه‌های هنری مجموعه است، با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و مجتمع مس سرچشمه منتشر می‌شود».

علیرضا هاشمی‌نژاد مقدمۀ نسخه‌شناسی کتاب را به سه بخش کلیات و کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی تقسیم کرده است. او در بخش کلیات به معرفی کامل این نسخه از «روضة ‌الانوار» که متعلق به کاخ گلستان است پرداخته و در بخش کتاب‌شناسی، کتاب «روضة ‌الانوار» را معرفی کرده است. هاشمی‌نژاد همچنین دیگر نسخه‌های خطی «روضة ‌الانوار» را معرفی و آثار خواجوی کرمانی را نیز فهرست کرده است.

هاشمی‌نژاد در بخش نسخه‌شناسی کتاب نیز به شرح زندگانی میرعلی هروی، کاتب نسخه، پرداخته و توضیحاتی کامل و مفصل در باب خط نسخه، تزئینات نسخه، نگاره‌ها، جدول‌کشی، جلد نسخه و منابع مورد استفاده آورده است. او در بخش توضیح نگاره‌های کتاب آورده است: نسخه پنج نگاره دارد که موضوعات نگاره‌ها عبارت است از: نگارۀ اول، حکایت طوطی که بر چه صورت پارسی‌گوی شد؛ نگارۀ دوم، حکایت مجنون که از لیلی خبر یافت و جواب گفت؛ نگارۀ سوم، پیری که در خرابه تنبور نواخت؛ نگارۀ چهارم، حکایت پیرزن دادخواه با سلطان ملکشاه بن آلب‌ارسلان و آثار معدلت؛ نگارۀ پنجم: انوشیروان عادل با بزرجمهر و سؤال و جواب ایشان مبنی بر آنکه علم فردی از انسان بر جمیع امور محیط نشود.

 

 

این نگاره‌ها رقم ندارند، اما بر اساس شواهد و سبک کار، احتمالا توسط شیخ‌زاده، از شاگردان بهزاد، کشیده شده‌اند. هر یک از نگاره‌ها حاشیه مستقل و تشعیری دارد که ویژه همان صفحه است؛ بنابراین در کل، بیست حاشیه با نقوش متفاوت در کل نسخه به کار رفته است.

در حاشیه‌ها انواع نقوش حیوانی و گیاهی به کار رفته است. حضور نقوش حیوانی در حاشیۀ نسخه‌ها به سنت تبدیل شده و علاوه بر روش‌های تشعیر و حلکاری و عکس، به شیوۀ نگارگری رنگین در نسخه‌های این دوره دیده می‌شود.

نسخۀ نفیس «روضة ‌الانوار» اثر خواجوی کرمانی، به خط علی الکاتب (میرعلی هروی) و نسخه‌شناسی علیرضا هاشمی‌نژاد را مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، در 216 صفحه مصور رنگی، در قطع اصلی (27 × 17 سانتی‌متر)، با شمارگان 1000 نسخه و بهای 170هزار تومان، چاپ و منتشر کرده است.