زن از دیدگاه شمس تبریزی بررسی می‌شود

میراث مکتوب- انسان، برای جبران محدودیت‌های خود، همیشه به دنبال ساختن اسطوره‌ها بوده است. شمس تبریزی یکی از این اسطوره‌های بزرگ فرهنگ و ادبیات است.

نزدیک شدن به اسطوره‌ و برداشتن پردۀ پندار از سیمای او، گاهی منع شده و گاهی تشویق. به هر حال انسان امروز، عقل را محترم می‌شمارد و این عقل در بازخوانی اسطورۀ شمس با پرسش‌های بنیادینی روبه‌روست. این که شمس دربارۀ‌ زنان چگونه می‌اندیشیده و رفتار می‌کرده و آیا شخصیتی ضدزن بوده است یا نه و برخی دیگر، از این پرسش‌ها هستند.

شانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی، روز چهارشنبه، 25 دی‌ماه، ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررسی نگاه شمس تبریزی به زن اختصاص دارد.

این نشست با سخنرانی اعظم نادری، نویسندۀ‌ کتاب بی‌من مرو، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.