صورت فلکی ممسک الاعنه در دستنویسی از صورالکواکب

میراث مکتوب - تصویری که می بینیم مربوط به صورت فلکی ممسک الاعنه در دستنویسی از صورالکواکب عبدالرحمن صوفی رازی بی تا [حدود سده نهم و دهم هجری])است.
برای دیدن عکس کامل بر روی عکس متوسط کلیک کنید