رونمایی از مجموعۀ «اسلام‌پژوهی»

میراث مکتوب- به همت پژوهشکدۀ مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مجموعۀ اسلام‌پژوهی معرفی و رونمایی می‌شود.

مهرداد عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، الهه شاه‌پسند، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و آلا وحیدنیا، عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانان این نشست هستند.

نقل قرائات قرآن، اسلام و مدرنیته و مضامین اصلی قرآن از جمله کتاب‌های مجموعۀ اسلام‌پژوهی است.

مراسم معرفی و رونمایی مجموعۀ اسلام‌پژوهی روز شنبه ۱۲ بهمن‌ماه، ساعت ۱۴ تا ۱۶، در سالن اندیشۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.