کارگاه آموزشی «حکمت هنر ایرانی اسلامی»

میراث مکتوب- به همت گروه کلام و فلسفه دین پژوهشکدۀ حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی حکمت هنر ایرانی اسلامی، مبانی حکمی هنر و زیبایی در حکمت مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

این دوره که با تدریس دکتر طاهره کمال‌زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود به تبیین و تحلیل مبانی فلسفی هنر ایرانی اسلامی بر اساس مبانی حکمت اسلامی در سه حوزه، حکمت مشاء، حکمت اشراق و حکمت متعالیه می‌پردازد و همچنین آثار هنری ایرانی اسلامی بر اساس مبانی حکمت اسلامی در این دوره مورد بررسی خواهد گرفت.

اهمیت و ویژگی خاص این دوره:

ارائۀ شاخه‌های مرتبط از علوم اسلامی (کلام، فلسفه و عرفان) که در هنر اسلامی تأثیرگذار بوده‌اند به تفکیک ادوار تاریخی و حوزۀ جغرافیایی ایران و جهان اسلام؛ که تاکنون کمتر مورد توچه قرار گرفته است و خلط این علوم و مبانی هر یک از آنها منجر به تحلیل‌های نادرست و خلاف واقع از هنر ایرانی اسلامی شده است.

آشنایی با اصول و مبانی هریک از حوزه‌های علوم اسلامی فوق، در دو بخش: ۱) مهارت‌های شناختی، ۲) مهارت‌های عملی و باز تولید؛ که هنرمند، هنرپژوه و هنرشناس معاصر را در تشخیص و بررسی میزان تأثیر هریک از آنها در هنر و ارائه تبیین و تحلیل دقیق یک اثر هنری در یک دورۀ تاریخی، و همچنین در به‌روزرسانی سنت عقلانی و فرهنگی ایرانی اسلامی و تولید محتوای نظری و تولید اثر هنری متناسب با نیازهای فرهنگی امروز جامعه توانمند می­سازد.

سرفصل‌ها و محتوای این دورۀ آموزشی عبارتست از:

معرفی شعب مختلف فکری در جهان اسلام: کلام، فلسفه، عرفان؛ معرفی شاخه‌های کلامی: اشاعره، معتزله، شیعه، معرفی شاخه‌های فلسفه اسلامی: مشاء، اشراق و متعالیه؛ معرفی دو حوزۀ عرفان وحدت وجودی ابن عربی و وحدت شهودی عین القضات و بررسی تأثیرات آنها بر هنر اسلامی؛ ارائه مبانی حکمی هنر در حکمت مشاء، اشراق و متعالیه و بررسی رمزها و نمادهای اشراقی در آثار هنری.

شرکت در این دوره برای پژوهشگران و دانشجویان رشتۀ فلسفه و هنر، و برای تمامی متخصصان و علاقه‌مندان علوم انسانی مفید است.

مدت زمان دوره این ۱۲ ساعت ( ۳ جلسه ۴ ساعته ) ۳ روز و زمان برگزاری آن هم روزهای سه‌شنبه است. زمان آغاز این کارگاه آموزشی ۱۵ بهمن ماه است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به کارگاه آموزشی حکمت هنر ایرانی اسلامی به آدرس http://tam.ihcs.ac.ir/ مراجعه کنند.