شاهنامه‌ای هزار برگی متعلق به دوران تیموری

میراث مکتوب- در جلسه اخیر کمیته فراهم‌آوری نسخ خطی، شاهنامه‌ای نفیس و بی‌نظیر متعلق به دوران تیموری خریداری شد.

این شاهنامه در قطع رحلی، مشتمل بر هزار برگ است. کتابت آن به دوران تیموری باز می‌گردد و حاوی یک دورۀ کامل شاهنامه فردوسی است.

از دیگر امتیازات این نسخه، سلامت کامل و خط خوش نستعلیق کاتب است. دو برگ آغازین آن نیز دارای کتیبه‌های متناظر با نقوش اسلیمی و گل و برگ ختایی به زر، ‌سرخ، آبی روشن، سبز و سفیداب بر زمینه لاجورد است.